Artikel

Vijf stappen voor het bepalen van een kruispunt

U kent het wel: wachten voor een rood verkeerslicht terwijl er helemaal geen verkeer aan komt. Voor veel mensen is niets frustrerender dan wachten en langzaam rijden in het verkeer. Dit is helaas wel vaak het geval bij kruispunten. Om de overlast te beperken is het belangrijk dat per situatie wordt bestudeerd bij welk kruispunttype het verkeer het snelst kan doorstromen, zonder dat de verkeersveiligheid negatief wordt beïnvloed. Daarom in dit artikel vijf stappen voor het bepalen van het meest geschikte kruispunttype.

Om te komen tot het meest geschikte kruispunttype zijn verschillende gegevens en afwegingen nodig. Ook is het belangrijk dat het kruispunt zo simpel en begrijpelijk mogelijk wordt ingericht, zodat het voor de weggebruiker duidelijk is wat van hem of haar wordt verwacht. Voor deze voorbereiding is niet altijd evenveel aandacht. Soms ligt de keuze voor het kruispunttype zelfs al vast, zonder dat er een analyse is gedaan.


Frustraties en een hoge CO2-uitstoot 

Vaak wordt standaard gekozen voor een rotonde of een kruispunt met verkeerslichten, terwijl er soms betere oplossingen zijn. Een gemiste kans, want een kruispunt dat niet geschikt is voor de verkeerssituatie geeft een verslechterde verkeersveiligheid en/of langere reis- en wachttijden: veel frustratie dus. Daarnaast moet het (vracht)verkeer vaak onnodig veel remmen en optrekken, wat een hoge uitstoot van schadelijke stoffen met zich meebrengt.


Meer waarde aan ruimte met de beste oplossing 

Om tot het meest geschikte kruispunttype te komen is een gedegen analyse aan te raden. Een kruispuntanalyse bestaat bij Roelofs uit de volgende stappen:

  1. Locatiebezoek
  2. Analyse verkeersnetwerk
  3. Verzamelen wegverkeergegevens
  4. Gedetailleerde analyse kruispunttypes
  5. Afweging op basis van beoordelingscriteria


1. Locatiebezoek 

Als een bestaand kruispunt wordt geanalyseerd is het belangrijk om eerst inzicht te krijgen in de bestaande verkeersafwikkeling. Op elke locatie is de interactie tussen weggebruikers verschillend: het verkeer in een dorpskern is anders dan in een stadscentrum of op een stedelijke ringweg. Ook de bebouwing en andere omgevingselementen worden meegenomen bij de schouw op locatie.


2. Analyse verkeersnetwerk 

Een kruispunt maakt altijd deel uit van een netwerk. Het is daarom belangrijk om de functies van de aansluitende wegen in beeld te krijgen. Deze functies zijn bepalend voor de eventuele oplossingsrichting. Daarnaast moet ook gekeken worden naar de omliggende kruispunten, omdat eenzelfde soort verkeerssituatie voor de weggebruiker eenvoudiger en logischer is.


3. Verzamelen wegverkeergegevens 

Een grote invloed op de verkeersafwikkeling is de hoeveelheid verkeer die gebruikmaakt van het kruispunt én de omliggende kruispunten. Hierbij is het van belang om van alle wegen de intensiteiten van zowel langzaam als gemotoriseerd verkeer inzichtelijk te krijgen. Wanneer deze gegevens er zijn, wordt ook de eventuele toekomstige toename van het verkeer berekend.


4. Gedetailleerde analyse kruispunttypes 

In deze analyse worden met een microscopisch verkeersmodel de overgebleven kruispunttypes doorgerekend met de gegevens van het drukste spitsuur. De resultaten maken inzichtelijk wat de gemiddelde en maximale vertraging van de weggebruikers per route is. Tijdens deze stap is het belangrijk om eventuele invloed van omliggende kruispunten mee te nemen.


5. Afweging op basis van beoordelingscriteria 

Aan de hand van de uitkomsten van het microscopisch verkeersmodel worden de verschillende kruispunttypes afgewogen op basis van de vastgestelde criteria. Naast doorstroming en verkeersveiligheid zijn oversteekbaarheid, ruimtelijke inpassing, hulpdiensten, OV en budget ook vaak belangrijke factoren. In de meeste gevallen komt uit deze afweging een duidelijke voorkeursvariant naar voren.

 

Als wegbeheerders deze stappen goed doorlopen zal de weggebruiker hier profijt van ondervinden: minder onnodig oponthoud, meer verkeersveiligheid en een betere, milieuvriendelijkere leefomgeving. Oftewel: meer waarde aan ruimte.

 

Meer weten over een kruispuntanalyse? Bekijk hieronder de video of ga naar www.kruispuntanalyse.nlDit artikel komt uit Verkeer in Beeld

Deel dit artikel