Artikel

Wat speelt er in Katwijk?

Gemeente Katwijk heeft 13 februari 2020 een nieuw beweeg- en speelruimtebeleidsplan vastgesteld. De naam van dit plan is veelzeggend: Bewegen in Katwijk. De gemeente wil bewegen, sporten en spelen in de buitenruimte stimuleren voor iedereen: kinderen, volwassenen, ouderen, mensen met een beperking et al. Dit beleid sluit aan op het JOGG-programma; Katwijk is vanaf 2013 een JOGG-gemeente.

Gemeente Katwijk heeft 227 openbare speel- en sportplekken, verspreid over vijf kernen: Rijnsburg, Valkenburg, Katwijk Noord, Katwijk a/d Rijn en Katwijk aan Zee. Het overgrote deel is in bezit van en wordt beheerd door de gemeente

Zes thema’s 

Nog even terug naar het nieuwe beweeg- en speelruimtebeleidsplan. Belangrijke kaders zijn de Katwijkse omgevingsvisie (2018)(2) en de Maatschappelijke Agenda, die in 2019 is vastgesteld. De uitvoering van het beweeg- en speelruimtebeleidsplan gebeurt aan de hand van zes themas 

  • Stimuleren van bewegen en spelen 

  • Meer ruimte voor spelen en bewegen in de natuur  

  • Van speelruimte naar beweegruimte  

  • Jongeren horen er bij  

  • Ouderen in beweging  

  • Duurzame, circulaire speelplekken.  

Deze thema’s passen in deze tijd en sluiten aan op de uitkomsten van diverse inspraaksessies en onderzoeken onder inwoners van de gemeente.

Beweegbril opzetten 

Het beweeg- en speelruimtebeleidsplan geeft richting aan hoe de gemeente omgaat met opgaven in de openbare ruimteen hoe je die ruimte gebruikt en inricht. Een belangrijk uitgangspunt is dat in het ontwerp of het uitwerken van een plan bewegen een belangrijk thema is. De beweegbril moet worden opgezet. Zo wordt de buitenruimte steeds beweegvriendelijker, waar zoveel mogelijk doelgroepen, met en zonder beperking,gebruik van kunnen maken. Bij ieder nieuw plan stellen we ons de vraag of het in voldoende mate prikkelt om in beweging te komen. 

Speelplekken aanpassen 

In veel gevallen impliceert het nieuwe beleid dat bestaande speelplekken op de schop gaan en opnieuw worden ingericht. Maar dat gebeurt alleen als een speelplek ook aan vervanging toe is. Naast de aanpassing van speelplekken richten sportmedewerkers en de sportcoaches zich ook op het activeren van inwoners met gerichte programma’s. Ook communicatie met inwoners is een belangrijk onderdeel. Dit laatste wordt extra gestimuleerd door de Omgevingswet: burgers en gemeente hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid en moeten gezamenlijk aan de slag gaan.  

Inclusief spelen 

Met het beleidsplan wil Katwijk ook bijdragen aan de opgave dat iedereen mee kan doen. Door de openbare ruimte zo toegankelijk mogelijk in te richten. Een makkelijke toegang heeft ook negatieve aspecten, zoals scooters op kunstgras, of fietsverkeer dat een korte route ontdekt via een speelplek nemen. Je moet dus goed nadenken over toegankelijkheid. Het blijft maatwerk. Elke situatie moet je apart bekijken en bespreken met inwoners en andere betrokkenen.Integraal beleid 

Het beweeg- en speelruimtebeleidsplanhangt onder de hiervoor genoemde Maatschappelijke Agenda, samen met andere beleidsterreinen, zoals Jeugdbeleid en onderwijs. Het effect van bundeling onder èèn paraplu is dat samenwerking wordt gestimuleerd. Zo is er aandacht gekomen voor bewegend leren. Op dit gebied(integratie van beleidsterreinen) is echter nog een wereld te winnen. Er is nog genoeg werk aan de winkel om de samenwerking intern en extern vorm te geven. 

Participatie 

Participatie en vooral ook de kinderen zelf erbij betrekken is een belangrijk onderdeel in de aanpak van Katwijk. In het kader van kinderinspraak wordt met kinderen overlegd op de speelplek en vragen we wat ze leuk vinden om te doen, zodat we hier bij de inrichting rekening mee kunnen houden. Daarnaast werken we ook nauw samen met jongerenwerkers, en we controleren de bruikbaarheid en wensen uit de samenleving.

Nieuwe speeltuin 

Vorig jaar is in Katwijk naast het nieuwgebouwde zwembadAquamar een nieuwe centrale speeltuin aangelegd, een speellandschap ontworpen door landschapsarchitect Frans Boots, met hoogteverschillen en diverse ondergronden zoals zand, gras, rubber en beton. Er is genoeg te beleven voor veel leeftijdsgroepen en er is ruimte voor vrij spel. Er zijn diverse speeltoestellengeïnstalleerd, gekozen door kinderen van een nabijgelegen school: een klimnet, een reuzenschommel en de Sonaboog met digitale spellen. Er zijn ook glijgoten en trampolines geplaatst. Kinderen van 8-13 jaar komen vooral af op de reuzenschommel en de combinatie van trampolines. Deze trampolines liggen in een rubberenvloer, zodat dit nog meer gebruiksmogelijkheden biedt.Eén trampoline is geschikt voor rolstoelers.  


Dit artikel is onderdeel van BuitenSpelen 01/2020, dat op 27 maart verschijnt. Lees meer van BuitenSpelen in onze bibliotheek.

 

Deel dit artikel