Blog

Is de zelfrijdende auto veilig genoeg voor een plek op de weg?

In Verkeer in beeld nummer 5 stond een interessante discussie over de zelfrijdende auto, over de relatie tussen de mens en de zelfrijdende auto. Is er (meer) onderzoek nodig naar de factor mens, voordat de zelfrijdende auto daadwerkelijk op de openbare weg rijdt? Zowel Peter van der Knaap (SWOV) als Raymond Hoogendoorn (TU Delft) wijzen er terecht op, dat eerst uitgebreid onderzoek nodig is naar de factor mens. Is de zelfrijdende auto wel veilig genoeg om straks een serieuze plek te krijgen op de openbare weg? Roeland De Korte, jurist Verkeer en Wegbeheer bij gemeente Alphen aan den Rijn, geeft zijn mening.

De komst van de zelfrijdende auto zal grote gevolgen hebben voor de manier waarop weggebruikers en vooral automobilisten op dit moment aan het verkeer deelnemen. Maar het (internationaal) recht zal de komst van de zelfrijdende auto niet in de weg (hoeven te) staan. Een voorstel voor een Verdragswijziging van het Verdrag van Wenen inzake het wegverkeer is inmiddels al door enkele Europese landen ingediend. Ik schat in, dat met de door minister Schultz genomen en nog te nemen maatregelen, binnen enige tijd in overeenstemming zal zijn met zowel de internationale wetgeving als de Nederlandse verkeerswet- en regelgeving.

 

Voorlichting en zelfbesturing bij calamiteiten

Van het rijden met een zelfrijdende auto wordt verondersteld, dat het een gunstig effect zal hebben op de efficiëntie van verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid. Maar is dat ook zo? Hierbij is het van belang dat er onderscheid wordt gemaakt tussen twee fasen: de fase voorafgaand aan het rijden en de fase van het rijden zelf. In de eerste fase is het de taak van de overheid en wetenschap om adequate, eerlijke en goede voorlichting te geven aan (potentiële) gebruikers om eventuele gevoelens van onveiligheid weg te nemen. Daarom zijn de geplande testritten in 2015 essentieel. In de tweede fase is het zaak te regelen dat de gebruiker van de zelfrijdende auto toch in staat is het voertuig in geval van een calamiteit of een noodsituatie zelf te besturen. Een beperkte eigen rijmogelijkheid voor de ‘bestuurder’ van de zelfrijdende auto zonder dat deze zichzelf of andere weggebruikers in gevaar brengt, die zich op dat moment ook op de openbare weg bevinden, lijkt mij de aangewezen oplossing.

 

Als aan deze twee voorwaarden wordt voldaan – A: overheid en wetenschap geven adequate en eerlijke voorlichting aan (potentiële) gebruikers van de zelfrijdende auto en B: de gebruiker is in staat om in geval van een noodsituatie zelf in te grijpen en het voertuig te besturen - is mijns inziens de zelfrijdende auto voldoende veilig om straks een serieuze plaats te krijgen op de openbare weg.

 

Klik voor het volledige artikel op de PDF. 

Isdezelfrijdendeautoveiliggenoegvooreenplekopdeweg.pdf
beschikbaar voor iedereen
DownloadDit artikel komt uit Verkeer in Beeld

Deel dit artikel