Nieuws

Ruimte voor de Jeugd in gemeenteraadsverkiezingen 2014

Platform Ruimte voor de Jeugd schreef in juni 2013 een brief aan de 'Programmacommissies gemeenteraadsverkiezingen 2014' over het belang van kindvriendelijke gemeenten. Daarin gaf het platform suggesties hoe gemeenten kunnen investeren in een stevige pedagogirsche ciril society, waarin kinderen letterlijk en figuurlijk volop speelruimte hebben.

De kindvriendelijke gemeente:

• wil aantrekkelijk zijn voor gezinnen met kinderen. De gemeente streeft naar een goed leefklimaat, waarin kinderen en jongeren zich optimaal kunnen ontwikkelen en gezond kunnen opgroeien. Belangrijke aandachtspunten zijn de inrichting van woonwijken met loop- en fietsroutes, het creëren van een sociaal speelklimaat en het mogelijk maken van burgerparticipatie.
• heeft aandacht voor ál haar jeugdige bewoners en biedt extra zorg aan kinderen en jongeren die dat nodig hebben. Het internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind is daarbij leidend. Naast goede gezondheidszorg en onderwijs is hierbij ook speelruimte van cruciaal belang.
• erkent het belang van speelmogelijkheden - binnen en buiten - voor een gezonde en evenwichtige ontwikkeling van haar jeugdige inwoners. Het bieden van voldoende en kwalitatief goede ruimte en gelegenheid om te spelen vormt dan ook een essentieel onderdeel van het jeugdbeleid van de gemeente. Ook behoren kinderen veilig en - als ze daar qua ontwikkeling aan toe zijn - zelfstandig naar school, vriendjes, speelplekken en clubs te kunnen gaan.

Woonwijken

• In kindvriendelijke woonwijken is volop ruimte om buiten te spelen en elkaar te ontmoeten. Bij onvoldoende ruimte op straat geeft de gemeente prioriteit aan verblijfsfuncties.
• De gemeente zorgt voor goede speelvoorzieningen in elke wijk, voor alle leeftijden en voor verschillende soorten spel. Bij eventuele bezuinigingen staan de belangen van de jeugd voorop en worden bewoners altijd betrokken. De gemeente zorgt voor het behoud van speelvoorzieningen en zoekt zo nodig met bewoners naar nieuwe vormen van beheer. Bij onontkoombare sanering van speelvoorzieningen blijft de betreffende speelruimte behouden.

Routes en bereikbaarheid van voorzieningen

• Er zijn veilige loop- en fietsroutes tussen belangrijke voorzieningen, zoals scholen, speelplekken, kinderopvanglocaties, wijkcentra en sportaccommodaties.
• Er zijn voldoende en veilige oversteekvoorzieningen over drukke verkeersaders, zodat kinderen ook veilig van de ene wijk naar de andere kunnen.

Sociaal speelklimaat

• In wijken waar dat nodig is, wordt via jeugden buurtwerk het sociale klimaat verbeterd, zodat alle kinderen de gelegenheid krijgen buiten te spelen en deel te nemen aan activiteiten waarmee zij hun talenten kunnen ontwikkelen.
• Burgerinitiatieven op het gebied van spelbegeleiding, zoals speelotheken, speeltuinen en kindervakantiewerk zijn van groot belang en kunnen rekenen op medewerking van de gemeente.

Participatie

• De gemeente beschouwt kinderen en jongeren als volwaardige burgers. De jeugd krijgt volop de ruimte om haar stem te laten horen. Bij inspraaktrajecten let de gemeente er op dat ook jeugdigen kunnen meepraten en meebeslissen. De gemeente staat positief tegenover initiatieven van de jeugd en ondersteunt en faciliteert deze actief.
• Bewonersinitiatieven gericht op betere bespeelbaarheid van straat en buurt krijgen praktische steun van de gemeente.
• De gemeente staat positief tegenover voorstellen voor tijdelijk gebruik van onbestemde buitenruimte voor activiteiten die de jeugd ten goede komen.

Deel dit artikel