Artikel

Technische constructiedossiers, een noodzakelijk kwaad

Het fenomeen bestaat al sinds 26 maart 1997: de wettelijk verplichte certificering van speeltoestellen. Inmiddels alweer 23 jaar geleden tekende staatssecretaris Erica Terpstra het Besluit Veiligheid Attractie- en speeltoestellen (BVAS) dat later onder de Warenwet werd geschoven en omgedoopt tot het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen (WAS).

Auteur: Jeroen Bos

Meer dan twee decennia bestaat
dit besluit en de discussies over het nut ervan zijn eindelijk tot bijna nihil gereduceerd. De markt is eraan gewend geraakt enwe kunnen wel stellen dat nu bijna alle in Nederland gefabriceerde speeltoestellen van een certificaat van goedkeuring zijn voorzien. 


Na ruim twee decennia zou je verwachten dat fabrikanten en leveranciers het certificeringsproces nu soepel doorlopen. Helaas is niets minder waar. Nog steeds blijkt er veel onwetendheid over het keuringsproces, de wettelijke termijnen waarbinnen een AKI een besluit moet nemen en, het meest opvallende, over de verplichte inhoud van technische constructiedossiers (TCD).Niet alleen de kleine bedrijven en de eenmanszaken hebben moeite met het opstellen van een dossier. Ook de grote jongens blijken het niet altijd even eenvoudig te vinden. Waar moet een TCD aan voldoen?

Enkel stuks of seriecertificering 

Een van de eerste beslissingen die de indiener van de keuring moet nemen is of het toestel in serie of als eenmalig te produceren gecertificeerd moet worden. Wat is het verschil? Bij een seriekeuring moet de indiener aantonen dat het monster dat de keurende instantie beoordeelt identiek en kwalitatief minimaal evengoed zal zijn aan de hele serie die erna geproduceerd zal worden. Dit houdt informatie over de productie, montage, assemblage, plaatsing maar ook administratie en archivering ingediend moet worden. Als de fabrikant aantoont dat deze constant kan werken en dus constant dezelfde toestellen kan leveren, zal de keurende instantie goedkeuring aan het systeem voor de bewaking van de productiekwaliteit geven.  


Ook het tekenwerk zal bij seriekeuring vele malen gedetailleerder en vollediger moeten zijn dan bij stukcertificatie. De tekeningen zijn namelijk niet nodig om meerdere serietoestellen te vervaardigen. Vele eenmanszaken kiezen voor stukkeuring van elk toestel dat zij leveren, alleen al om een, in hun ogen, complex keuringsproces te voorkomen.

Technisch constructiedossier 

Een aantal zaken moet in de dossiers van zowel stuks- als serietoestellen aanwezig zijn. Deze opsomming staat vermeld in bijlage II van het WAS. 

 1. Een overzichtsplan van het speeltoestel, alsmede de tekeningen voor zover van toepassing. Dit is meestal een bovenaanzicht waarop ook alle belangrijke zones en valdemping is vermeld. 

 1. Gedetailleerde en volledige tekeningen. Deze zijn vooral bij serietoestellen van belang. Alle details die belangrijk zijn moeten zijn aangegeven.  

 1. Gedetailleerde tekeningen en andere uitvoerige inlichtingen met betrekking tot de bij de fabricage van toestellen gebruikte onderdelen. Deze hoeven alleen maar aanwezig te zijn, voor zover kennis daarvan noodzakelijk is voor het controleren van de overeenstemming met het bij of krachtens dit besluit bepaalde. Ook dit onderdeel is met name bij serieproductie belangrijk. 

 1. Een lijst met:  

 • gevaren die aan de toepassing van het speeltoestel verbonden zijn. Meestal levert de AKI een afvinklijst met gevaren mee. Ook kan in plaats van een gevarenlijst een risico inventarisatie worden gebruikt. 

 • De toegepaste normen en voorschriften. Vaak worden NEN-EN1176 of NEN-EN1069 gebruikt. 

 • De overige technische specificaties waarmee in het ontwerp rekening is gehouden. 

 1. Een beschrijving van de preventieve voorzieningen met het oog op de aan het attractie- of speeltoestel verbonden gevaren. Denk bijvoorbeeld aan extra hekken als het toestel bij water staat. 

 1. Technische verslagen of van een instantie of laboratorium verkregen certificaten. Deze zijn niet altijd aanwezig. Met name bij eenmalige eenvoudige toestellen zal dat het geval zijn. 

 1. Bijserieproductie: de interne bepalingen toegepast bij de productie van meerdere toestellen of voor de veiligheid regelmatig te vervangen essentiële onderdelen. 

 1. De gebruiksaanwijzing en andere door de importeur verstrekte informatie. Deze moet voor de beheerder goed leesbaar zijn en eenduidig opgesteld. 


Afhankelijk van het type toestel kunnen sommige onderdelen achterwege blijven of minder gedetailleerd worden opgesteld. Zo zal het TCD voor een eenmalig duikelrekje een stuk beperkter kunnen zijn dan voor een zweefmolen bijvoorbeeld.
 

Deel dit artikel